Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Pôsobnosť obchodných podmienok Tieto obchodné podmienky upravujú uzatváranie zmlúv medzi nami ako obchodníkom a vami ako zákazníkom a naše a vaše práva a povinnosti zo zmlúv vyplývajúce. Súčasťou obchodných podmienok sú aj povinne poskytované informácie a ustanovenia týkajúce sa vašich osobných údajov a ich spracovania. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 11. 2023.

1.2. Používané pojmy. V našich obchodných podmienkach používame (bez rozlíšenia veľkého alebo malého začiatočného písmena) nasledujúce skratky:

1.2.1. My, čím sa rozumie obchodník, teda obchodná spoločnosť BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO 55366881, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo 168718/B

1.2.2. Vy, čím sa rozumie zákazník, teda druhá zmluvná strana odlišná od nás, ktorým môže byť jeden z nasledujúcich subjektov:

(a) Spotrebiteľ, ktorým je človek nekonajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania;

(b) Nepodnikateľ, ktorým je právnická osoba nekonajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania; alebo

(c) Podnikateľ, ktorým je človek alebo právnická osoba konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.2.3. Internetový obchod, teda naše webové rozhranie nachádzajúce sa na webovej adrese https://www.ihriska-bonita.sk/, v ktorom si môžete prezrieť našu ponuku a objednať tovar z nášho sortimentu.

1.2.4. E-mail, teda elektronická pošta, ktorou je možné nás kontaktovať na e-mailovej adrese dostupnej na webovej adrese nášho internetového obchodu.

1.2.5. Telefón, pomocou ktorého je možné nás kontaktovať na telefónnom čísle dostupnom na webovej adrese nášho internetového obchodu.

1.2.6. Zmluvy, ktorými sa rozumejú kúpne zmluvy alebo zmluvy o diele.

1.2.7. Dielo, ktorým sa rozumie montáž, ktorá spočíva v dodaní objednaného tovaru, inštalácii objednaného tovaru, výkopových prácach pre kotvenie tovaru, osadení, ukotvení tovaru do pripravených základov a v betonáži základov.

1.3 Vzťah obchodných podmienok k zmluve. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok.

1.4. Vzťah zmluvy a obchodných podmienok k právnym predpisom. Práva a povinnosti neupravené obchodnými podmienkami alebo zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä:

(a)zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, najmä smernicou 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov a smernicou 2000/31/ES o elektronickom obchode, ak ste spotrebiteľom.

(b) zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, ak ste podnikateľom.

V prípade rozporu obchodných podmienok alebo zmluvy s právnym predpisom, pokiaľ nejde o záležitosť, ktorú možno ustanovením upraviť odchylne, má prednosť právny predpis.

1.5. Oddeliteľnosť ustanovení obchodných podmienok a zmluvných ustanovení. Pokiaľ sa niektoré z ustanovení obchodných podmienok alebo zmluvných ustanovení stane neplatným, neúčinným alebo sa naň nebude prihliadať, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok a zmluvných ustanovení.

1.6. Vzťahy s medzinárodným prvkom. Právne pomery medzi nami a vami sa v prípade prítomnosti medzinárodného prvku riadia slovenským právom a na riešenie prípadných sporov sú príslušné slovenské súdy. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor) sa nepoužije.

1.7. Spôsoby riešenia sťažností. Prípadné sťažnosti a spory medzi vami a nami je možné riešiť:

(a) mimosúdne v konaní vedenom Slovenskou obchodnou inšpekciou (www.soi.sk), ak ste spotrebiteľom;

(b) online v našom internetovom obchode dostupnom na stránkach (www.ihriska-bonita.sk);

(c) e-mailom na e-mailovej adrese info@ihriska-bonita.sk;

(d) osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke; alebo

(e) telefonicky na telefónnom čísle +421 910 359 434.

1.8. Dozorné orgány. Nad našou činnosťou robia kontrolu a dozor štátne orgány Slovenskej republiky, na ktoré je možné sa v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú ich pôsobnosť a právomoci, obracať so svojimi podnetmi. Orgánmi štátneho dozoru sú najmä:

(a) Slovenská obchodná inšpekcia;

(b) živnostenské úrady; a

(c) Úrad na ochranu osobných údajov.1.9. Prevádzková kniha detských ihrísk. Pred uzavretím zmluvy je vašou povinnosťou sa dôkladne oboznámiť s nami vydanou Prevádzkovou knihou detských ihrísk, v ktorej sú uvedené záväzné pokyny na prevádzku detského ihriska. Táto Prevádzková kniha je dostupná v našom internetovom obchode na adrese tu. Uzavretím zmluvy výslovne vyhlasujete, že ste vyššie uvedenú povinnosť splnili. Po odovzdaní tovaru (diela) vám bude táto Prevádzková kniha detských ihrísk takisto zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve či objednávke.

2. Internetový obchod

2.1. Internetový obchod na adrese https://www.ihriska-bonita.sk/ prevádzkuje obchodná spoločnosť BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO 55366881, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo 168718/B. Kontaktovať nás môžete na našom e-maile alebo telefóne.

2.2. Len čo odošlete prostredníctvom internetového obchodu vašu objednávku, dôjde tým k uzavretiu zmluvy (pod podmienkou, že vám prijatie objednávky a uzavretie zmluvy následne potvrdíme). K uzavretiu zmluvy dôjde aj v prípade, že svoju objednávku ponúkaného tovaru zašlete e-mailom na e-mailovú adresu info@ihriska-bonita.sk. Prijatie objednávky a uzavretie zmluvy vám potvrdíme e-mailom.

2.3. Platbu vykonajte do 14 dní od uzavretia zmluvy alebo neskôr v závislosti od vybraného spôsobu platby.

2.4. Ako spotrebiteľ môžete od uzavretej zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to až do uplynutia 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Od ktorých zmlúv nie je možné odstúpiť, nájdete v ods. 9.4. týchto obchodných podmienok. My môžeme odstúpiť od uzavretej zmluvy kedykoľvek, a to až do okamihu, keď od nás prevezmete tovar (s výnimkou prípadov podľa ods. 9.2.2. týchto obchodných podmienok). Po odstúpení od zmluvy nám tovar vrátite vrátane prípadných darčekov a bonusov, pokiaľ sme vám nejaké poskytli, na vaše vlastné náklady, do 14 dní od odstúpenia. Peniaze vám vrátime do 14 dní od doručenia odstúpenia, nie však skôr, než nám tovar vrátite alebo preukážete, že nám bol tovar odoslaný.

2.5. Pokiaľ si v našom internetovom obchode objednáte hmotný tovar, dôjde tým k uzavretiu kúpnej zmluvy.

2.6. V prípade, že súčasťou objednávky je tiež montáž objednaného tovaru, dôjde objednaním namiesto uzavretia kúpnej zmluvy k uzavretiu zmluvy o diele.

3. Objednávanie tovaru a uzavieranie zmlúv prostredníctvom internetu

3.1. Objednanie tovaru. Vystavený tovar v našom internetovom obchode alebo uvedený v našom katalógu je možné si tiež objednať tak, že ponuku na uzavretie zmluvy, ktorej predmetom je vystavený tovar v internetovom obchode, prijmete prostredníctvom

(a) internetového obchodu; alebo

(b) e-mailu.

3.2. Prijatie našej ponuky s dodatkom či odchýlkou nie je možné a považuje sa za protiponuku z vašej strany.

3.3. Objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu. Objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu urobíte vybratím ponúkaného tovaru v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení, vložením tovaru do virtuálneho košíka, prihlásením sa na svoj používateľský účet alebo vytvorením používateľského účtu nového, vyplnením požadovaných údajov, zvolením spôsobu dodania tovaru a platby a odoslaním vašej objednávky pomocou tlačidla „Objednať“, čím dôjde k uzavretiu zmluvy. Pred odoslaním objednávky vám bude umožnené skontrolovať a prípadne aj zmeniť zadané údaje.

3.4. Objednanie tovaru prostredníctvom e-mailu. Objednanie tovaru prostredníctvom e-mailu urobíte zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu info@ihriska-bonita.sk, ktorej obsahom musia byť

(a) vybraný tovar v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení;

(b) vybraný spôsob dodania tovaru a platby;

(c) vaše identifikačné údaje:

- meno a priezvisko a prípadný názov právnickej osoby, bydlisko alebo sídlo, adresa pre dodanie tovaru, telefónne číslo, IČO, pokiaľ nie ste spotrebiteľom, DIČ, pokiaľ ste platcom DPH; a

(d) vaše výslovné potvrdenie, že

- ste si vyžiadali a prevzali tieto obchodné podmienky;

- ste sa oboznámili so znením týchto obchodných podmienok; a

- výslovne súhlasíte so znením ustanovení ods. 5.4., 5.5., 5.6., 6.4., 8.2., 8.6. a 8.13. týchto obchodných podmienok.

3.5. Potvrdenie prijatia objednávky. Úspešné prijatie vašej objednávky a uzavretie zmluvy vám potvrdíme na vašu e-mailovú adresu zaslaním e-mailovej správy, ktorej súčasťou bude

(a) potvrdenie o uzavretí zmluvy a jej obsahu; a

(b) naše obchodné podmienky, ktorých obsahom sú aj povinne poskytované informácie.

V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti vašej objednávky vás vyzveme na jej doplnenie alebo vás upozorníme na nemožnosť uzavretia zmluvy.

3.6. Jazyk a uchovávanie zmluvy. Zmluvy sa uzatvárajú v slovenskom a ďalej prípadne v nemeckom, maďarskom, anglickom a českom jazyku. Uzavreté zmluvy ukladáme a pristupovať k svojim zmluvám môžete prostredníctvom internetového obchodu.

4. Objednávanie tovaru a uzavieranie zmlúv osobne

4.1. Objednanie tovaru. Tovar vystavený v našom internetovom obchode alebo uvedený v našom katalógu je možné si objednať aj osobne, t. j. uzavretím zmluvy v písomnej podobe s vaším podpisom a s podpisom nami poverenej osoby, teda mimo režimu ustanovení čl. 2 a čl. 3 týchto obchodných podmienok.

5. Uzavreté zmluvy a ich obsah

5.1. Zmena a zrušenie zmluvy. Uzavreté zmluvy nie je možné jednostranne meniť či rušiť; robiť tak možno iba na základe vzájomnej dohody, prípadne pokiaľ tak stanovuje právny predpis alebo tieto obchodné podmienky.

5.2. Obsah kúpnej zmluvy. Na základe uzavretej kúpnej zmluvy sme povinní dodať vám dohodnutým spôsobom objednaný hmotný tovar a poskytnúť prípadné dohodnuté služby a vy ste povinní si tovar prevziať a zaplatiť nám celkovú cenu, ktorú tvorí cena objednaného tovaru, cena platby, cena dodania tovaru, balné a cena prípadných ďalších objednaných služieb.

5.3. Obsah zmluvy o diele. Na základe uzavretej zmluvy o diele sme povinní zhotoviť dielo v zmysle ods. 1.2.7. týchto obchodných podmienok, teda dodanie a montáž objednaného tovaru, a to dohodnutým spôsobom podľa čl. 8 týchto obchodných podmienok a umožniť vám prevzatie diela. Vy ste povinní dielo prevziať a zaplatiť zaň celkovú cenu, ktorú tvorí cena diela.

5.4. Ochrana duševného vlastníctva. Pokiaľ vám na základe zmluvy dodávame tovar, ktorý je chránený právami duševného vlastníctva (najmä autorské diela, ochranné známky, priemyselné vzory, patenty a úžitkové vzory), nie je súčasťou zmluvy licencia oprávňujúca vykonávať práva duševného vlastníctva. Tovar, konštrukcia, postupy, vzory a iné komponenty chránené autorským právom nesmiete ako fyzická osoba používať inak než na osobnú potrebu a ako právnická osoba inak než na svoju vlastnú vnútornú potrebu; najmä nie ste oprávnení tovar rozmnožovať, ďalej predávať, prenajímať alebo inak sprístupňovať tretím osobám.

5.5. Obsah internetového obchodu, teda naše webové rozhranie nachádzajúce sa na webovej adrese https://www.ihriska-bonita.sk/ (teda texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, filmy, logá, grafiky, rozvrhnutie, programové vybavenie a ďalší obsah a prvky), je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu či predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv nesmiete obsah (alebo jeho časti) meniť, kopírovať, upravovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel. 

5.6. Zákaz ďalšieho predaja. Pokiaľ ste podnikateľom, nesmiete bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu objednaný tovar ďalej predávať či ponúkať na predaj tretím osobám, ak sa nedohodneme vzájomne písomne inak alebo ak tieto obchodné podmienky nestanovujú inak. Pokiaľ ste konali alebo konáte v rozpore s týmto ods. 5.6., strácate v dôsledku vášho konania všetky práva z chybného plnenia upravené v čl. 11 týchto obchodných podmienok, a to vrátane nadštandardnej záruky na jednotlivé herné prvky, fitnes (posilňovacie) stroje a/alebo tzv. street workout, pričom my sme navyše ďalej oprávnení

(a) požadovať od vás doplatenie kúpnej ceny tovaru do výšky, za ktorú sa tovar ponúka na predaj pred uplatnením akéhokoľvek druhu zľavy z kúpnej ceny (pokiaľ bol taký tovar kúpený so zľavou či v reklamnej akcii), a to vrátane nákupu tovaru prostredníctvom darčekových či zľavových poukazov (v týchto prípadoch sa za poskytnutú zľavu z kúpnej ceny považuje zľava vo výške 100 %) a/alebo od vás požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z plnej kúpnej ceny tovaru; a/alebo

(b) kedykoľvek od uzavretej zmluvy odstúpiť (ods. 9.2.2. týchto obchodných podmienok).

5.7. Zľavy a reklamné akcie. Pre zľavové či iné marketingové akcie platí, že ak nie je stanovené inak, nemožno jednotlivé poskytované zľavy a iné výhody kombinovať.

5.8. Darčeky a bonusy. Pokiaľ vám boli v rámci zmluvy poskytnuté darčeky či iné bonusy, je existencia darovacej zmluvy závislá od existencie zmluvy hlavnej, a darovacia zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou zrušenia darovacej zmluvy v prípade zániku zmluvy hlavnej.

5.9. Zľavové kupóny a darčekové poukazy. Zľavové kupóny a darčekové poukazy je možné uplatniť pri splnení dohodnutých podmienok alebo pod podmienkami uvedenými na kupóne alebo poukaze.

6. Platobné podmienky

6.1. Spôsoby platby. Celkovú cenu je možné uhradiť týmito spôsobmi:

(a) v hotovosti pri prevzatí tovaru v našej prevádzke;

(b) dobierkou pri prevzatí tovaru;

(c) vopred bezhotovostne prevodom na náš účet SK22 1100 0000 0029 4615 2784,

(d) pokiaľ sa tak vzájomne dohodneme, neskôr podľa podmienok vystavenej faktúry.

6.2. Lehota pre zaplatenie. Celkovú cenu ste povinní uhradiť buď pred dodaním tovaru, pri prevzatí tovaru alebo neskôr, a to podľa dohodnutého spôsobu platby. Pokiaľ má byť celková cena uhradená pred dodaním tovaru, ste povinní ju uhradiť do 14 dní od uzavretia zmluvy. Pokiaľ je celková cena hradená prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, je celková cena uhradená pripísaním peňažitej sumy na náš účet u poskytovateľa platobných služieb.

6.3. Platenie prostredníctvom úveru. V prípade, že je dohodnuté platenie celkovej ceny prostredníctvom úveru alebo iného finančného produktu na základe zmluvy s poskytovateľom finančných služieb, riadi sa tento pomer tiež zmluvou a podmienkami poskytovateľa finančného produktu.

6.4. V prípade, že porušíte záväzok zaplatiť cenu tovaru (diela) v dohodnutom termíne, ste nám povinní zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy ceny tovaru (diela) za každý začatý deň omeškania. Pokiaľ ste podnikateľom, strácate počas omeškania všetky práva z chybného plnenia upravené v čl. 11 týchto obchodných podmienok, a to vrátane nadštandardnej záruky na jednotlivé herné prvky, fitnes (posilňovacie) stroje a/alebo tzv. street workout.

7. Dodacie podmienky

7.1. Spôsoby dodania. Spôsoby dodania, ktoré môžete využiť, sú takéto:

(a) osobný odber v našej prevádzke Čedlosy 583, 664 24 Drásov; alebo

(b) doprava na vami zvolenú adresu, ktorú zaistíme my.

7.2. Nadobudnutie vlastníckeho práva. Vlastníkom tovaru, ktorý vám dodáme, sa stanete prevzatím tovaru, nie však skôr, než úplne zaplatíte celkovú cenu.

7.3. Lehota pre dodanie. Dohodnutá lehota pre dodanie tovaru plynie od uzavretia zmluvy. Pokiaľ má byť celková cena uhradená pred dodaním tovaru, plynie lehota na dodanie tovaru až od uhradenia celkovej ceny. Tovar bude v tom čase dodaný na miesto určenia. Pokiaľ nie ste spotrebiteľom a tovar má byť do miesta určenia dodaný pomocou prepravcu, bude tovar v tom čase odovzdaný prepravcovi.

7.4. Prevzatie tovaru. Tovar ste povinní prevziať v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste v závislosti od spôsobu dodania. Pokiaľ má byť tovar dodaný pomocou prepravcu, ste povinní ho prevziať pri dodaní do miesta určenia. Pokiaľ tovar neprevezmete, vznikne nám právo od zmluvy odstúpiť a právo na zaplatenie nákladov spojených s dodaním tovaru, pokiaľ neboli uhradené pred dodaním tovaru. Pokiaľ vám tovar budeme po tom, čo ho neprevezmete, dodávať opakovane, máme právo na úhradu nákladov spojených s opakovaným dodávaním.

7.5. Škoda na tovare pri preprave spotrebiteľovi alebo nepodnikateľovi. Pokiaľ ste spotrebiteľom alebo nepodnikateľom, prechádza na vás nebezpečenstvo škody na tovare prevzatím tovaru. V prípade, že vám tovar bude dodaný poškodený, ste povinní nás o škode neodkladne informovať, a to najlepšie:

(a) online na zodpovedajúcej stránke nášho internetového obchodu; (b) e-mailom na e-mailovej adrese servis@hriste-bonita.cz; (c) osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke; alebo (d) telefonicky na telefónnom čísle +421 910 359 434

7.6. V prípade, že poškodenie zásielky zistíte už pri preberaní tovaru, ste povinní o poškodení informovať nielen nás, ale aj prepravcu pri preberaní tovaru. O rozbalenie poškodenej zásielky pred jej prevzatím môžete požiadať prepravcu a v prípade, že zistíte, že tovar bol poškodený, nie ste povinní ho od prepravcu prevziať.

7.7. Škoda na tovare pri preprave podnikateľovi. Pokiaľ ste podnikateľom a tovar má byť dodaný pomocou prepravcu, prechádza na vás nebezpečenstvo škody na tovare odovzdaním prepravcovi. Pokiaľ dôjde ku škode na tovare po prechode nebezpečenstva škody, nezodpovedáme za ňu a škoda na tovare nemá vplyv na vašu povinnosť uhradiť celkovú cenu a povinnosť tovar prevziať. V prípade, že vám tovar bude dodaný poškodený, ste povinní neodkladne reklamovať poškodenie tovaru u prepravcu.

7.8. Balenie tovaru. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, bude tovar zabalený spôsobom vhodným pre jeho uchovanie a ochranu.

8. Podmienky zhotovenia diela (montáže)

8.1. Miesto zhotovenia diela je stanovené v zmluve alebo ho stanovíte vy v rámci objednávky. Vyhradzujeme si právo vzniesť námietky k miestu zhotovenia diela v prípade, že miesto nie je na zhotovenie diela vhodné, a v prípade, že by bola montáž neúmerne zložitá, zvýšiť cenu diela alebo od zmluvy o diele odstúpiť.

8.2. V prípade, že v deň príjazdu na miestorealizácie zhotovenia diela naši montážni pracovníci na mieste zistia, že aj napriek predchádzajúcemu upozorneniu z našej strany nie je dané miesto realizácie spôsobilé na zhotovenie diela, sme oprávnení požadovať od vás zmluvnú pokutu vo výške 350,– €, a to aj opakovane za každé také porušenie.

8.3. Termín zhotovenia diela je stanovený na základe dohody medzi nami a vami s ohľadom na termín uvedený v zmluve či objednávke. Predpokladaný termín zhotovenia diela predstavuje v prípade uzavierania zmlúv prostredníctvom internetu 8 až 10 týždňov od potvrdenia objednávky z vašej strany spočívajúceho v pripojení pečiatky a podpisu na naše potvrdenie prijatia objednávky a uzavretia zmluvy podľa čl. 3.5. obchodných podmienok a odoslaní späť alebo 8 až 10 týždňov od uzavretia zmluvy v písomnej podobe. Pokiaľ nebudeme schopní dielo zhotoviť vo vami stanovenom termíne, budeme sa snažiť zhotovenie diela začať v čo možno najbližšom možnom termíne. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok bude zhotovenie jednotlivej časti diela posunuté na najbližší možný termín zhotovenia jednotlivej časti diela, a to z dôvodu zachovania technologických postupov, ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na diele. O toto predĺženie termínu sa predĺži aj celková dĺžka zhotovenia diela.

8.4. Pokiaľ ste spotrebiteľom a termín dokončenia diela je stanovený pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy podľa čl. 9.3. obchodných podmienok, súhlasíte so začatím zhotovenia diela pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ dôjde k začatiu zhotovovania diela pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy, právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu zaniká.

8.5. Sme oprávnení poveriť zhotovením diela tretiu osobu, pokiaľ bude dielo zhotovené v porovnateľnej kvalite, v akej by sme dielo zhotovili sami.

8.6. Beriete na vedomie, že dielo (jednotlivé herné prvky, fitnes (posilňovacie) stroje a/alebo tzv. street workout) bude z našej strany zhotovované v mieste realizácie (na pozemku) podľa jednotlivých technických listov príslušných herných prvkov (resp. fitnes – posilňovacích – strojov a/alebo tzv. street workoutu), tak aby boli splnené technické parametre. Pokiaľ nám písomne neoznámite, ako majú byť jednotlivé herné prvky (resp. fitnes – posilňovacie – stroje a/alebo tzv. street workout) v mieste realizácie (na pozemku) rozložené, tak toto rozloženie urobíme sami podľa našej obvyklej praxe. Akákoľvek zmena miesta realizácie (pozemku) alebo rozvrhnutie oproti potvrdenému zakresleniu musia byť dohodnuté písomne najneskôr 14 dní pred začatím zhotovovania diela. V prípade, že zmena nebude potvrdená písomne 14 dní pred začatím zhotovovania diela a vďaka tomu dôjde k časovému omeškaniu samotného zhotovenia diela, sme oprávnení vám vyúčtovať toto časové omeškanie ako viacpráce v cene 40,– €/hod./osoba bez DPH, prípadne ako zmarený výjazd v cene 350,– € bez DPH.

8.7. Ak sa vzájomne nedohodneme písomne inak alebo ak tieto obchodné podmienky nestanovujú inak, nie sú súčasťou ceny diela prípadné terénne úpravy, úpravy povrchu (dopadových plôch) podľa ČSN EN 1177 (resp. normy ČSN EN 16630 v prípade, že je predmetom diela tovar druhu tzv. fitnes – posilňovacie – stroje a/alebo tzv. street workout) a odvoz a uloženie vykopanej zeminy.

8.8. Ste povinní zaistiť, aby miesto zhotovenia diela bolo po celý čas montáže dostupné pre menšiu zemnú techniku (napr. pásový minibager, kolesový viacúčelový nakladač typu UNC a pod.).

8.9. Ste takisto povinní zaistiť, aby bolo miesto zhotovenia diela pred začatím montáže vyčistené od všetkých ostrých predmetov.

8.10. Miesto zhotovenia diela musí byť rovinaté (prípadná svahovitosť povrchu nesmie presahovať 2 %). V opačnom prípade ste povinní zaistiť, aby miesto zhotovenia diela bolo pred začatím montáže zarovnané na vytvorenie dopadovej plochy pre jednotlivé herné prvky v zmysle normy ČSN EN 1177 (resp. normy ČSN EN 16630 v prípade, že je predmetom diela tovar druhu tzv. fitnes – posilňovacie – stroje a/alebo tzv. street workout).

8.11. Ďalej ste povinní zaistiť, že v mieste zhotovenia diela nevedú žiadne inžinierske siete. V prípade, že to tak nie je, ste povinní nám vopred zaslať výkres týchto inžinierskych sietí a umiestnenie diela (jednotlivých herných prvkov, fitnes – posilňovacích – strojov alebo tzv. street workout) bude prispôsobené tak, aby sa zamedzilo kontaktu s nimi. V prípade, že nám túto informáciu neposkytnete pred začatím zhotovenia diela (výkopových prác), plne zodpovedáte za všetky škody na majetku a zdraví spôsobené vplyvom neinformovanosti o výskyte inžinierskych sietí v mieste realizácie zhotovenia diela.

8.12. Nie sme oprávnení vám účtovať viacpráce nad rámec stanovenej celkovej ceny, ak sa nedohodneme vzájomne písomne inak alebo ak tieto obchodné podmienky nestanovia inak.

8.13. V cenovej ponuke sa kalkuluje s bežným podložím v mieste zhotovenia diela, t. j. s bežnou zeminou. V prípade, že bude pri začatí zhotovenia diela zistené, že je miesto zhotovenia diela tvorené navážkou rôzneho druhu materiálu (betón, stavebná sutina a pod.), skalnatým podložím, betónovým podkladom či asfaltom atď., máme nárok na úhradu viacprác spojených so sťaženými podmienkami pri zhotovovaní diela. Sadzba za vykonané viacpráce predstavuje sumu 40,– €/hod./osoba bez DPH, pričom ste ďalej povinní uhradiť všetky náklady spojené s realizáciou viacprác.

8.14. Všetky povolenia verejnoprávneho aj súkromnoprávneho charakteru, ktoré sú potrebné pre zhotovenie diela, ste povinní zabezpečiť vy, a to pred začatím zhotovovania diela (montáže). V prípade, že k termínu začatia zhotovovania diela (montáže) nebudú potrebné povolenia zaistené, nebudeme v omeškaní so zhotovením diela. Nie sme povinní overovať, či potrebné povolenia máte riadne zabezpečené, a budeme tento stav predpokladať na základe toho, že nám sprístupníte miesto zhotovenia diela.

8.15. Ste povinní zaistiť, aby sme mali po celý čas montáže prístup do miesta zhotovenia diela, a to tak, aby mohlo byť dielo včas a riadne dokončené. V prípade neumožnenia prístupu do miesta zhotovenia diela sa termín dokončenia diela posúva o čas, keď sme nemohli dielo riadne zhotovovať, a o primeraný čas nevyhnutný na prerušenie a znovuobnovenie prác.

8.16. Ďalej ste povinní na vlastné náklady zaistiť, aby po celý čas zhotovovania diela bolo miesto zhotovovania diela (stavenisko) chránené tak, aby na miesto zhotovovania diela (stavenisko) nemohli vniknúť nepovolané osoby alebo zvieratá, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie diela, najmä finálneho povrchu.

8.17. Ste takisto povinní zaistiť na vlastné náklady a podľa našich požiadaviek možnosť napojenia a odberu elektrickej energie a vody z rozvodov v mieste zhotovenia diela, najďalej však vo vzdialenosti 20 metrov od miesta zhotovenia diela.

8.18. Ste povinní nám pri zhotovovaní diela poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. My sme, naopak, povinní poskytnúť vám súčinnosť na to, aby mohlo dôjsť k riadnemu prevzatiu diela a k uhradeniu ceny diela.

8.19. Nebezpečenstvo škody na diele na vás prechádza odovzdaním a prevzatím diela, poprípade jeho časti, pokiaľ bolo dohodnuté preberanie diela po častiach. Vlastnícke právo k veciam tvoriacim dielo na vás prechádza úplným uhradením dohodnutej ceny diela.

8.20. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať riadne zhotovené dielo, prechádza na vás nebezpečenstvo vzniku škody na diele v okamihu plánovaného prevzatia diela.

8.21. Dielo sa považuje za dokončené, ak sú urobené práce, ktoré sú opísané v ods. 1.2.7. týchto obchodných podmienok.

8.22. Dielo je odovzdané okamihom odovzdania odovzdávacieho protokolu bez výhrad chýb, ktoré by spôsobili, že tovar nemožno využívať na účel, na ktorý je určený.

8.23. V prípade chýb, ktoré nebránia použitiu diela na jeho účel, budú do odovzdávacieho protokolu zaznačené tieto chyby. V takom prípade ste povinní zaplatiť nám plnú cenu diela, budete však mať nárok na bezplatné odstránenie týchto chýb spôsobom ďalej špecifikovaným v týchto obchodných podmienkach.

8.24. Cena diela (montáže) sa započíta do celkovej ceny a bude uhradená spôsobom podľa čl. 6 týchto obchodných podmienok.

8.24.1. Cena dodania tovaru. V prípade uzavretia zmluvy o diele, na základe ktorej sme povinní zhotoviť dielo v zmysle ods. 1.2.7. týchto obchodných podmienok, neplatíte cenu za dodanie objednaného tovaru.

8.24.2. Revízia herných prvkov (resp. fitnes – posilňovacích – strojov a/alebo tzv. street workoutu) nie je súčasťou cenovej ponuky. Cenovú kalkuláciu si vyžiadajte v zákazníckom oddelení prostredníctvom e-mailu zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu info@ihriska-bonita.sk.

9. Právo na odstúpenie od zmluvy

9.1. Všeobecne o odstúpení od zmluvy. Odstúpením od uzavretej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a strany sú povinné vrátiť si všetko, čo na základe zrušenej zmluvy poskytli. Odstúpením od zmluvy sa ruší aj na nej závislá zmluva darovacia. Právo odstúpiť od zmluvy je možné využiť za podmienok, ktoré sú stanovené v týchto obchodných podmienkach, alebo ak tak stanovujú právne predpisy.

9.2. Naše právo odstúpiť od zmluvy. My máme právo odstúpiť od uzavretej zmluvy:

9.2.1. Kedykoľvek odo dňa uzavretia zmluvy do okamihu, keď od nás prevezmete tovar, a to z dôvodov:

(a) vyčerpania zásob objednaného tovaru; (b) neprevzatia tovaru pri jeho dodaní; (c) zneužitia objednávkového systému nášho internetového obchodu; (d) uvedenia chybných údajov pri objednávaní tovaru; (e) objednania tovaru za cenu výrazne nižšiu než cenu obvyklú, pokiaľ bol tovar za túto cenu ponúkaný v dôsledku omylu či chyby nášho internetového obchodu; alebo (f) ďalších hodných zvláštneho zreteľa.

9.2.2. Kedykoľvek odo dňa uzavretia zmluvy, pokiaľ ste ako podnikateľ konali alebo konáte v rozpore s ods. 5.6. týchto obchodných podmienok.

9.3. Zákonné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ ste spotrebiteľom, máte právo odstúpiť od uzavretej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa:

(a) prevzatia tovaru, pokiaľ ide o kúpnu zmluvu;

(b) prevzatia poslednej dodávky tovaru, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí;

(b) prevzatia prvej dodávky tovaru, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru; alebo

(d) uzavretia zmluvy, pokiaľ ide o inú zmluvu.

9.4. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy nemáte pri zmluvách:

(a) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho priania alebo pre vašu osobu;

(b) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vyňatý a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

(c) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

(d) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s vaším predchádzajúcim súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy;

(e) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (to platí najmä pri zmluvách o diele, kde dochádza k montáži diela v mieste plnenia zvolenom spotrebiteľom); alebo

(f) ďalších, ak tak stanovuje právny predpis.

9.5. Spôsob odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ vám vzniklo právo na odstúpenie od zmluvy a chcete od zmluvy odstúpiť, môžete tak urobiť formou jednostranného právneho konania, ktoré nám doručíte, najlepšie

(a) vyplnením vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza v našom internetovom obchode tu a jeho odoslaním;

(b) poštou na adresu nášho sídla; alebo

(c) e-mailom na e-mailovú adresu info@ihriska-bonita.sk;

9.6. Zachovanie lehoty. Ak ste spotrebiteľom, pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy postačí, ak nám odstúpenie odošlete v posledný deň lehoty určenej na odstúpenie od zmluvy.

9.7. Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy. Ak odstúpite od zmluvy, ste povinní nám tovar na vaše vlastné náklady vrátiť najlepšie súčasne s odstúpením od zmluvy, najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia, a to najlepšie

(a) odoslaním tovaru na adresu Čedlosy 583, 664 24 Drásov, Česká republika; alebo

(b) osobne na adresu Čedlosy 583, 664 24 Drásov, Česká republika.

9.8. Tovar nám musíte vrátiť nepoškodený, neznečistený, neopotrebený a nejaviaci známky používania vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Zároveň ste povinní vrátiť nám aj všetky darčeky a bonusy, ktoré ste dostali na základe zrušenej zmluvy.

9.9. Vrátenie peňazí po odstúpení od zmluvy. Pokiaľ ako spotrebiteľ odstúpite od zmluvy, zaplatené peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, než nám tovar vrátite alebo preukážete, že nám bol tovar odoslaný. Zaplatené náklady na dodanie tovaru vám vrátime iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu porovnateľnému spôsobu dodania, ktorý ponúkame. Pokiaľ dôjde k zníženiu hodnoty vráteného tovaru v dôsledku nakladania s ním inak, než je nutné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou, bude vrátená suma znížená o sumu, o ktorú sa hodnota tovaru znížila. Peňažné prostriedky vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich od vás prijali, prípadne iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme, pokiaľ vám tým nevzniknú ďalšie náklady.

10. Reklamácia chýb tovaru spotrebiteľom a nepodnikateľom

10.1. Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa na vás vzťahuje iba v prípade, že ste spotrebiteľom alebo nepodnikateľom, a upravuje našu zodpovednosť za chyby tovaru.

10.2. Záručná lehota. Záručná lehota je 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

10.3. Naša zodpovednosť za chyby tovaru. Zodpovedáme vám za to, že tovar pri prevzatí a v záručnej lehote nemá chyby. Zodpovedáme najmä za to, že tovar

(a) má vlastnosti, ktoré sme si dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca opísali alebo ktoré ste mohli s ohľadom na povahu tovaru a na základe uskutočňovanej reklamy očakávať;

(b) sa hodí na účel, ktorý na jeho použitie uvádzame alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;

(c) zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

(d) je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a

(e) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

10.4. Obmedzenie zodpovednosti. Neodpovedáme vám

(a) pri tovare predávanom za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá;

(b) za opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;

(c) pri použitom tovare za chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí;

(d) za chyby tovaru, ak to vyplýva, najmä pri tovare spotrebiteľnom a podliehajúcom rýchlej skaze, z jeho povahy;

(e) pokiaľ ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar má chybu; a

(f) pokiaľ ste chybu sami spôsobili.

10.5. Lehota pre uplatnenie práva. Tovar ste povinní si čo najskôr prezrieť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Vaše právo zo zodpovednosti za chyby tovaru ste povinní u nás uplatniť bez zbytočného odkladu, čo najskôr po tom, čo budete môcť chyby zistiť, a to v záručnej lehote alebo lehote predĺženej záruky za akosť. V opačnom prípade vaše právo zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniká a nebude vám priznané.

10.6. Vaše práva pri výskyte chyby tovaru. Ak má tovar chybu, máte právo

(a) na bezplatné odstránenie chyby;

(b) pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, najmä ak nemožno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, na dodanie nového tovaru bez chýb, pokiaľ sa však chyba týka iba súčasti tovaru, môžete požadovať len výmenu súčasti;

(c) ak nie je možné odstránenie chyby ani výmena tovaru či jeho súčasti, odstúpiť od zmluvy; alebo

(d) na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

10.7. Vaše práva pri výskyte chyby použitého tovaru. Ak má tovar predávaný s chybou alebo tovar predávaný ako použitý chybu, máte právo

(a) na bezplatné odstránenie chyby;

(b) na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

(c) ak nie je možné odstránenie chyby ani zľava z kúpnej ceny, odstúpiť od zmluvy.

10.8. Vaše práva pri opakovanom alebo viacnásobnom výskyte chyby tovaru. Pokiaľ nemôžete tovar riadne používať pre opakovaný výskyt tej istej chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb, máte podľa svojej voľby právo

(a) na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti, to však neplatí pri tovare predávanom s chybou alebo pri tovare použitom;

(b) na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

(c) odstúpiť od zmluvy.

10.9. Za opakovaný výskyt chyby sa považuje, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet chýb sa považuje súčasný výskyt aspoň troch chýb, z ktorých každá samostatne bráni používaniu tovaru.

10.10. Nemožnosť požadovať odstúpenie od zmluvy a dodanie nového tovaru. Ak nemôžete tovar vrátiť v tom stave, v akom ste ho dostali, nemôžete odstúpiť od zmluvy ani požadovať dodanie nového tovaru. To neplatí,

(a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky s cieľom zistenia chyby tovaru;

(b) ak ste použili tovar ešte pred objavením chyby;

(c) ak ste nespôsobili nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím; alebo

(d) ak ste ho spotrebovali, alebo ak ste tovar pozmenili pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám to, čo ešte vrátiť môžete, a vo zvyšku nám poskytnete náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia tovaru prospech.

10.11. Spôsob reklamácie. V prípade, že chcete uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za chyby, môžete tak urobiť najlepšie

(a) odoslaním tovaru na adresu Čedlosy 583, 664 24 Drásov, Česká republika;

(b) osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke; alebo

(c) ak je v záručnom liste či inom doklade, na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba určená na uplatnenie zodpovednosti za chyby, u tejto osoby.

10.12. Náležitosti reklamácie. Tovar je potrebné nám odovzdať v stave, ktorý umožní posúdenie oprávnenosti reklamácie, najmä nie je možné tovar odovzdať neprimerane znečistený. Pri reklamácii je potrebné

(a) doložiť, že tovar bol kúpený u nás; a

(b) oznámiť, akú chybu tovaru reklamujete a akým spôsobom žiadate, aby bola reklamácia vybavená. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné následne bez nášho súhlasu meniť.

10.13. Vybavenie reklamácie. Ak ste spotrebiteľom, vaša reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie budete v tejto lehote vyrozumení a tovar vám bude vrátený rovnakým spôsobom, ako nám bol pri uplatnení reklamácie odovzdaný. V prípade, že reklamácia nebude vybavená včas, máte právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ ste nepodnikateľom, Spoločnosti BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. vzniká povinnosť posúdiť reklamovanú chybu tovaru do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, teda do 30 dní nepodnikateľovi oznámiť, či je jeho reklamácia dôvodná, alebo nie. V prípade, že spoločnosť BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. uzná reklamáciu ako dôvodnú, zaväzuje sa túto chybu odstrániť do 30 dní od posúdenia tejto reklamácie. Táto lehota 30 dní na odstránenie chyby (v priebehu trvania záručnej lehoty) platí iba za predpokladu, že je to po technickej stránke a v závislosti od dĺžok dodacích lehôt dodávateľov spoločnosti BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. objektívne možné. V opačnom prípade možno túto lehotu zo strany spoločnosti BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. jednostranne predĺžiť, a to z dôvodov vyššie uvedených. Pokiaľ bude vaša reklamácia uznaná, záručná lehota sa predlžuje o čas, ktorý nám vybavenie vašej reklamácie trvalo.

10.14. Náhrada nákladov reklamácie. V prípade, že bude vaša reklamácia uznaná, máte právo na náhradu nutných nákladov, ktoré boli pri uplatnení práva zo zodpovednosti za chyby tovaru účelne vynaložené. V prípade, že reklamácia bude zamietnutá, máme právo na náhradu nutných nákladov, ktoré nám vzniknú vrátením vášho tovaru.

10.15. Potvrdenie o reklamácii. Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za chyby tovaru vám vydáme písomné potvrdenie o tom, keď ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

10.16. Reklamácia diela. Táto časť obchodných podmienok sa v prípade, že ste spotrebiteľom alebo nepodnikateľom, obdobne použije aj na reklamáciu chýb diela.

11. Reklamácia chýb tovaru podnikateľom

11.1. Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa na vás vzťahuje iba v prípade, že ste podnikateľom, a upravuje našu zodpovednosť za chyby tovaru.

11.2. Naša zodpovednosť za chyby tovaru. Tovar vám dodáme v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení. Ak nebudú akosť a vyhotovenie dohodnuté, dodáme vám tovar v akosti a vyhotovení vhodných na účel zrejmý zo zmluvy; inak na účel obvyklý. Pokiaľ bude množstvo určené len približne, presné množstvo určíme my. V prípade, že tovar bude mať pri prechode nebezpečenstva škody na vás chybu, zodpovedáme za ňu. To neplatí v prípade, že pôjde o chybu, ktorú možno s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí zmluvy.

11.3. Nadštandardná záruka pre podnikateľa. Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania tovaru.

11.3.1. Záruka na jednotlivé herné prvky (resp. fitnes – posilňovacie – stroje a/alebo tzv. street workout) je stanovená takto:

(a) 120 mesiacov záruka na diely, ako napr. bariéry, telá pružinových hojdačiek, čelá šmýkačiek a pod., ktoré sú vyrobené z vysokotlakového celozafarbeného polyetylénu (HDPE) alebo z vysokotlakového laminátu (HPL);

(b) 60 mesiacov záruka na nosné časti konštrukcií herných prvkov (resp. fitness – posilňovacích – strojov a/alebo tzv. street workoutu) (nevzťahuje sa na povrchovú úpravu, farbu, lak, zinok a pod.);

(b) 60 mesiacov záruka na ostatné kovové a drevené časti herných prvkov (resp. fitness – posilňovacích – strojov a/alebo tzv. street workoutu) (nevzťahuje sa na povrchovú úpravu, farbu, lak, zinok a pod.);

(d) 24 mesiacov záruka na povrchovú úpravu (najmä farbu, lak, zinok a pod.), stálofarebnosť (HPL, HDPE);

(e) 24 mesiacov záruka na vrstvené materiály (napr. preglejka), šmýkačky, pružiny a diely na ich upevnenie, ložiská, spojovací materiál;

(f) 20 rokov záruka na antikorové konštrukcie;

(g) 6 mesiacov záruka na pohyblivé časti fitnes strojov;

(h) 24 mesiacov na ostatné nešpecifikované časti.

11.3.2. Podmienkou platnosti záruky je vykonávanie pravidelnej bežnej používateľskej údržby herných prvkov (resp. fitnes – posilňovacích – strojov a/alebo tzv. street workoutu) a ich príslušenstva v súlade s technickými podmienkami a používanie originálnych náhradných dielov špecifikovaných spoločnosťou BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o., a to najmä v Prevádzkovej knihe detských ihrísk.

11.3.3. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté vandalstvom, cudzím zavinením, násilným poškodením, nevhodnou údržbou, neodborným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s technickými podmienkami, prirodzeným opotrebením, nedodržaním harmonogramu kontrol a následkami živelných pohrôm.

11.3.4. Záruka sa nevzťahuje na obnovu povrchovej úpravy dielov, tá sa musí podľa potreby 1× za 24 mesiacov obnoviť.

11.3.5. Záruka sa nevzťahuje na údržbu, úpravu a doplňovanie materiálu v dopadových plochách.

11.3.6. Záruka sa nevzťahuje na nevhodné, neprípustné používanie prvkov (t. j. také, ktoré nevyplýva z jeho logického a bežného použitia, napr. šmýkačka je určená na zošmyknutie v sede zhora dolu, ostatné použitie je neprípustné a zakázané.

11.3.7. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do herného prvku (resp. fitnes – posilňovacieho – stroja alebo tzv. street workoutu) alebo pokiaľ ste ako podnikateľ konali alebo konáte v rozpore s ods. 5.6. týchto obchodných podmienok.

11.3.8. Počas záručnej lehoty je spoločnosť BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. povinná bezplatne opraviť vzniknuté chyby diela z titulu nekvalitne vykonaných prác alebo skrytých chýb materiálu. Spoločnosť BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. je oprávnená zvoliť spôsob opravy, a to buď výmenu, alebo opravu dielu.

11.3.9. Spoločnosti BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. vzniká povinnosť posúdiť reklamovanú chybu tovaru do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, teda do 30 dní podnikateľovi oznámiť, či je jeho reklamácia dôvodná, alebo nie. V prípade, že spoločnosť BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. uzná reklamáciu ako dôvodnú, zaväzuje sa túto chybu odstrániť do 30 dní od posúdenia tejto reklamácie. Táto lehota 30 dní na odstránenie chyby (v priebehu trvania záručnej lehoty) platí iba za predpokladu, že je to po technickej stránke a v závislosti od dĺžok dodacích lehôt dodávateľov spoločnosti BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. objektívne možná. V opačnom prípade možno túto lehotu zo strany spoločnosti BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. jednostranne predĺžiť, a to z dôvodov vyššie uvedených.

11.4. Obmedzenie zodpovednosti. Nezodpovedáme vám

(a) pri tovare predávanom za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá; (b) za opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním; (c) pri použitom tovare za chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí; (d) za chyby tovaru, ak to vyplýva, najmä pri tovare spotrebiteľnom a podliehajúcom rýchlej skaze, z jeho povahy; (e) za chyby tovaru, pokiaľ ste o nich pred prevzatím tovaru vedeli; a (f) za chyby tovaru, pokiaľ ste ich sami spôsobili.

11.5. Spôsob reklamácie. V prípade, že chcete uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za chyby, môžete tak urobiť

(a) odoslaním tovaru na adresu Čedlosy 583, 664 24 Drásov;

(b) osobne v ktorejkoľvek našej prevádzke; alebo

(c) pokiaľ je v záručnom liste či inom doklade, na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba určená na uplatnenie zodpovednosti za chyby, tak u tejto osoby.

11.6. Náležitosti reklamácie. Tovar je potrebné nám odovzdať v stave, ktorý umožní posúdenie oprávnenosti reklamácie, najmä nie je možné tovar odovzdať neprimerane znečistený. Pri reklamácii je potrebné

(a) doložiť, že tovar bol kúpený u nás; a

(b) oznámiť, akú chybu tovaru reklamujete.

11.7. Reklamácia diela. Táto časť obchodných podmienok sa v prípade, že ste podnikateľom, obdobne použije aj na reklamáciu chýb diela. 

12. Vyššia moc

12.1. Na účely zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Ide napr. o vojnu, mobilizáciu, povstanie, živelné pohromy, mimoriadne opatrenia pri epidémii prijaté orgánmi verejnej moci a pod.

12.2. Pokiaľ sa splnenie zmluvy stane nemožným v dôsledku vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, požiada druhú stranu o úpravu uzavretej zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Pokiaľ nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinnosť odstúpenia nastáva v tomto prípade dňom doručenia oznámenia.

13. Ochrana a spracovanie osobných údajov

13.1. Spracovanie osobných údajov s cieľom plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje spracovávame s cieľom plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých medzi nami a vami. Na tento účel môžu byť vaše osobné údaje sprístupňované ďalším subjektom (najmä dopravcom a prevádzkovateľom platobných systémov).

13.2. Spracovanie osobných údajov s cieľom zasielania obchodných oznamov. Vaše osobné údaje spracovávame tiež s cieľom ďalšieho ponúkania nášho tovaru a služieb prostredníctvom obchodných oznámení.

13.3. Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu. Na základe vášho súhlasu udeľovaného na čas neurčitý spracovávame vaše osobné údaje tiež s cieľom

(a) vedenia vášho používateľského účtu v našom internetovom obchode; a

(b) vedenia databázy zákazníkov.

13.4. Rozsah spracovania osobných údajov. Osobnými údajmi, ktoré spracovávame, sú

(a) meno a priezvisko; (b) adresa; (c) e-mailová adresa; (d) telefónne číslo; a (e) identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo.

13.5. Nesúhlas so spracovaním osobných údajov. Kedykoľvek môžete vyjadriť svoj nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov s cieľom zasielania obchodných oznamov, rovnako ako môžete kedykoľvek odvolať svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov na iný účel.

13.6. Práva dotknutej osoby. Čo sa týka vašich osobných údajov, máte ďalej právo

(a) žiadať opravu nepresných či neaktuálnych osobných údajov;

(b) žiadať informácie o spracovaní vašich osobných údajov, za ktorých poskytnutie od vás môžeme žiadať úhradu nevyhnutných nákladov; a

(c) žiadať vysvetlenie alebo nápravu v prípade, že sa domnievate, že robíme spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom.

13.7. Použitie cookies. Pri používaní nášho internetového obchodu môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies do vášho zariadenia. Ich použitie môžete kedykoľvek odmietnuť nastavením vášho zariadenia príslušným spôsobom.

14. Odstupné

14.1. Odstupné. Ste oprávnení zrušiť záväzok vyplývajúci zo zmluvy zaplatením odstupného v zmysle ustanovení § 1992 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, pričom ste nám povinní zaplatiť odstupné vo výške

(a) 50 % z ceny tovaru (diela) vrátane DPH v prípade, že došlo k zrušeniu v lehote do 14 dní (vrátane) od podpisu zmluvy (resp. od potvrdenia prijatia vašej objednávky a uzavretia zmluvy; alebo

(a) 100 % z ceny tovaru (diela) vrátane DPH v prípade, že k zrušeniu došlo v lehote nad 14 dní od podpisu zmluvy (resp. od potvrdenia prijatia vašej objednávky a uzavretia zmluvy.

V rámci počítania lehoty pre možnosť zrušiť záväzok vyplývajúci zo zmluvy zaplatením odstupného sa započítava už deň podpisu zmluvy (resp. potvrdenia prijatia vašej objednávky a uzavretia zmluvy).

15. Špecifické podmienky kúpnej zmluvy

15.1. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy výslovne vyhlasujete, že ste oboznámení s tým, že objednaný tovar (herné prvky, fitnes – posilňovacie – stroje a/alebo tzv. street workout) je spôsobilý na používanie iba v prípade, že je inštalovaný podľa normy ČSN EN 1177 (resp. normy ČSN EN 16630). Spôsobilosť na inštaláciu herných prvkov (resp. fitnes – posilňovacích – strojov a/alebo tzv. street workoutu) podľa uvedenej normy spĺňajú iba osoby, ktoré majú podľa živnostenského listu oprávnenie na: Vykonávanie stavieb, ich zmien a odstraňovanie (stavebné spoločnosti).

15.2. Pokiaľ ako spôsob dodania tovaru využijete dopravu na vami zvolenú adresu, ktorá bude zaistená z našej strany, všetky palety a ohrádky k dodanému tovaru možno v bezchybnom stave odkúpiť späť. V takom prípade zašlite palety alebo ohrádky na svoje náklady na adresu: Čedlosy 583, 664 24 Drásov. Súčasne nám vystavte faktúru na sumu, za ktorú ste paletu alebo ohrádku nakúpili.

15.3. Špecifické platobné podmienky. Pokiaľ nie ste verejnoprávnou korporáciou vo forme obce či mesta; príspevkovou organizáciou či obchodnou spoločnosťou spravujúcou určitý typ všeobecného (mestského) majetku a vykonávajúcou údržbové činnosti (technické služby); alebo právnická osoba s majetkovou účasťou obce či mesta, musí byť zálohová faktúra uhradená najneskôr v termíne jej splatnosti. Pokiaľ zálohová faktúra nie je riadne uhradená v termíne splatnosti, posúva sa termín dodaním tovaru na iný nami určený neskorší termín.

16. Špecifické podmienky zmluvy o diele

16.1. Špecifické platobné podmienky. Pokiaľ nie ste verejnoprávnou korporáciou vo forme obce či mesta; príspevkovou organizáciou či obchodnou spoločnosťou spravujúcou určitý typ všeobecného (mestského) majetku a vykonávajúcou údržbové činnosti (technické služby); alebo právnická osoba s majetkovou účasťou obce či mesta, musí byť zálohová faktúra uhradená najneskôr v termíne jej splatnosti. Pokiaľ zálohová faktúra nie je riadne uhradená v termíne splatnosti, posúva sa termín vyhotovenia diela na iný nami určený neskorší termín.

17. Špecifické podmienky zmluvy o diele vo vzťahu k jednotlivým druhom tovaru (diela)

17.1. Pôsobnosť. Táto časť obchodných podmienok sa na vás vzťahuje iba v prípade, ak je predmetom zmluvy o diele niektorý z nižšie uvedených druhov tovaru (diela) a upravuje špecifické podmienky zmluvy o diele vo vzťahu k týmto konkrétnym druhom tovaru (diela).

17.2. Pokiaľ je predmetom zmluvy o diele herný prvok s vytvorením dopadovej plochy v podobe tzv. Zatrávňovacej dosky grass, tak:

17.2.1. Montáž dopadovej plochy obsahuje

(a) položenie plastovej podkladovej siete; (b) položenie zatrávňovacích dosiek; a (c) zaistenie dosiek proti posunu kolíkmi.

17.2.2. Uzavretím zmluvy o diele beriete na vedomie, že Zatrávňovacie dosky grass môžu po položení vykazovať výškové nerovnosti, a to v závislosti od profilu podkladu. Tieto prípadné výškové nerovnosti pri Zatrávňovacích doskách grass tak nie sú chybou diela. Zatrávňovacie dosky grass ďalej nemožno o. i. inštalovať na čerstvú nezhutnenú zeminu, a to z dôvodu postupného sadania zeminy. Zatrávňovacie dosky grass sa tak môžu inštalovať len na pokosený trávnik a pevný podklad.

17.2.3. Uzavretím zmluvy o diele ďalej beriete na vedomie, že Zatrávňovacia doska grass plní svoju výrobcom udávanú funkciu dopadovej plochy len v prípade, keď sa na nej nachádza a prerastá ňou celistvá udržiavaná trávnatá plocha. Zatrávňovacia doska grass bez následnej celistvej trávnatej plochy na nej neplní funkciu dopadovej plochy v rozsahu uvádzanej výrobcom. Za celistvú trávnatú plochu a jej udržiavanie zodpovedáte vždy vy, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

17.3. Pokiaľ je predmetom zmluvy o diele herný prvok s vytvorením dopadovej plochy v podobe Štrku (plochy z prírodného kameniva – malé hladké okruhliaky) a bolo dohodnuté, že:

17.3.1. tento druh dopadovej plochy vybudujete vy svojpomocne, tak beriete uzavretím zmluvy na vedomie, že je nutná úprava povrchu (dopadovej plochy) podľa normy ČSN EN 1177 (okruhliaky s frakciou 2 – 8 mm), a že s touto úpravou sa v ponuke nekalkuluje; alebo

17.3.2. tento druh dopadovej plochy vybudujeme my, tak v cene montáže herného prvku je zahrnutá úprava povrchu (dopadovej plochy) podľa ČSN EN 1177.

17.4. Pokiaľ je predmetom zmluvy o diele herný prvok s vytvorením dopadovej plochy v podobe liatej gumy, tak:

(a) v cene montáže herného prvku je zahrnutá úprava povrchu (dopadovej plochy) podľa ČSN EN 1177; a

(b) montáž liatej gumy obsahuje:

- odrytie povrchu (vybagrovanie) do hĺbky 200 mm - hutnené drvené kamenivo fr. 16 – 32 – 100 mm - hutnené drvené kamenivo fr. 4 – 8 – 50 mm

17.5. Pokiaľ je predmetom zmluvy o diele herný prvok s vytvorením dopadovej plochy v podobe liatej gumy a bolo dohodnuté, že:

17.5.1. tento druh dopadovej plochy vybudujete vy svojpomocne, tak beriete uzavretím zmluvy na vedomie, že je nutná úprava povrchu (dopadovej plochy) podľa normy ČSN EN 1177 (guma), a že s touto úpravou sa v ponuke nekalkuluje; alebo

17.5.2. tento druh dopadovej plochy vybudujeme my, tak v cene montáže herného prvku je zahrnutá úprava povrchu (dopadovej plochy) podľa ČSN EN 1177.

Dáte nám súhlas s využívaním cookies, prosím?