Získajte grant 6000 € s Nadáciou COOP Jednota

Družstevné podnikanie je spojené s demokratickým rozhodovaním a je založené na myšlienke vzájomnej pomoci. Družstvá už od svojho vzniku plnili sociálnu funkciu, podporovali rozvoj kultúry, vzdelávania a verejnoprospešné účely. S cieľom nadviazať na toto historické dedičstvo a umožniť verejnosti zapojiť sa do riešenia rôznych problémov, zveľaďovania a rozvoja svojho okolia sa Nadácia COOP Jednota rozhodla vytvoriť projekt Program podpory lokálnych komunít (ďalej len „Program“).

Realizace

CIEĽ PROGRAMU

Cieľom Programu je podnecovať a podporovať rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív, podporovať účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji a pomáhať pri napĺňaní lokálnych potrieb či riešeniach problémov. Cieľom Programu je súčasne aj zvyšovanie spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných prostriedkov v procese realizácie projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory a rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia, a i.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

V Žiadosti o poskytnutie grantu vo výške 6 000 eur sa žiadatelia môžu uchádzať o podporu rôznych typov aktivít, napríklad: drobné stavby – komunitné záhrady, grilovacie altánky a prístrešky, lavičky a iný obecný alebo mestský mobiliár, výstavba autobusových zastávok, podpora lokálnych športových klubov, vonkajšie športové ihriská a detské ihriská, aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska, propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít, výsadba a údržba zelene - budovanie drobných stavieb v intravilánoch a extravilánoch obcí, výstavba a údržba turistických trás a cyklotrás, aktivity zamerané na ochranu životného prostredia.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O UDELENIE FINANČNÉHO GRANTU Z NADÁCIE

Orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôlok), združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie.

PODMIENKY ÚČASTI

Podmienky účasti a všetky ďalšie dôležité informácie nájdete v dokumente Podmienky účasti 5. ročníka.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Žiadosti o grant spolu s vypracovanými projektmi je potrebné v termíne od 1.2.2021 do 31.3.2021 doručiť poštou alebo osobne na vedenie príslušnej regionálnej COOP Jednoty. Detailný harmonogram je uvedený v dokumente Časový harmonogram 5. ročníka.

HLASOVANIE

Prvotný výber projektov zo všetkých prihlásených za daný región je v kompetencii regionálnej COOP Jednoty. O 26 víťazných projektoch rozhodne verejnosť hlasovaním v príslušnej regionálnej predajni COOP Jednota v termíne od 15.5.2021 do 15.6.2021. Hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom žetónov, ktoré hlasujúci obdržia za každý zrealizovaný nákup, pričom za každých 5 eur dostanú 1 žreb.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Informácie o výsledkoch hlasovania a o víťazných projektoch budú zverejnené do 30. júna 2021 na webovej stránke www.coop.sk

NA STIAHNUTIE

Časový harmonogram

Podmienky realizácie

Žiadosť o poskytnutie grantu

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Doplňujúce informácie o projekte Program podpory lokálnych komunít získate na t. č. 02/58 233 233.